Cosul meu
Contul meu.

Regulament de organizare

Campanie “Cumpără produse în valoare totală de 6.000 lei, fără T.V.A., în baza unei singure facturi, și primești un tichet cadou de 10 lei pentru fiecare canapea, colțar sau două fotolii plătite”

1. Descrierea campaniei:

Campania “ Cumpără produse în valoare totală de 6.000 lei, fără T.V.A., în baza unei singure facturi, și primești un tichet cadou de 10 lei pentru fiecare canapea,colțar sau două fotolii plătite”, desfășurată în perioada 15 august  – 15 decembrie 2019, este organizată de S.C. ARTA LEMNULUI S.A., denumit în  continuare  “Organizator”  cu sediul în  Prahova, Câmpina, Calea Doftanei, nr. 105, cod unic de înregistrare RO6484309, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J29/2822/1994, reprezentată legal de domnul Truță Ion, în calitate de Administrator.

În momentul intrării în Campanie, acceptați responsabilitatea exclusivă pentru a decide dacă participarea dumneavoastră este legală conform oricărei jurisdicții aplicabile pentru dumneavoastră. Intrând în Campanie, dumneavoastră sunteți de acord cu aceste “Reguli oficiale” și cu faptul că deciziile Organizatorului sunt definitive și obligatorii în privința Campaniei.

2. Eligibilitate: 

La această Campanie poate participa orice persoană juridică română.

3. Perioada și locația campaniei:

Campania se desfășoară în toate locațiile din România.

Perioada de desfășurare a Campaniei: 15.08.2019 ora 7°° până pe 15.12.2019 ora 16°°

4. Condiții generale:

Organizatorul iși rezervă dreptul, la discreția sa absolută, de a descalifica orice persoană care falsifică procedura de înregistrare sau funcționare a Campaniei, care încalcă prezentul Regulament, care acționează într-un mod lipsit de etică sau perturbator sau care se determină că acționează cu intenția de a deranja, abuza, amenința sau hărțui orice persoană. 

Utilizarea, în orice mod, a unor metode frauduloase de înscriere în Campanie, va atrage anularea tuturor înregistrărilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

Dacă, din orice motiv, această Campanie nu se poate desfășura conform planificării datorită unor cauze aflate în afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, în opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfășurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul iși rezervă dreptul de a anula, înceta, modifica sau suspenda Campania. În situația în care Campania încetează din cauza forței majore, fraudei sau a dificultăților tehnice înainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunț oficial la locația Campaniei.

5. Condiții speciale de participare:

Valoarea  produselor achizitionate trebuie să depășească (cumulativ) suma de 6.000 lei, fără T.V.A, pe fiecare factură.

Contravaloarea produselor achiziționate în baza facturii de minim 6.000 lei, fără T.V.A,  să fie achitată în numerar/cu ordin de plată/cu un card de credit sau debit valid emis pe teritoriul României.

6. Mecanismul Campaniei:

Clientul (persoana juridică) va achiziționa produse în valoare de minimum 6.000 lei, fără T.V.A,  în baza unei singure facturi, achitând produsele în numerar/cu ordin de plată/cu un card de credit sau debit valid emis pe teritoriul României.

La emiterea facturii și confirmarea plății, cumpărătorul va primi, pe bază de proces - verbal, semnat de ambele societăți comerciale, un tichet cadou în valoare de 10 lei, pentru fiecare canapea, colțar sau două fotolii plătite.

7. Condiții de utilizare a tichetelor:

Se pot utiliza pentru achiziții de produse alimentare și nealimentare, numai în România.

Perioada de valabilitate/utilizare a tichetelor este 12 luni.

8. Limitarea răspunderii:

În niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării Dvs. la acestă Campanie.

Fără a limita cele menționate mai sus, produsele și serviciile oferite de către Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fără garanții suplimentare, explicite sau implicite, față de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei în vigoare să le acorde.

9. Legislație și litigii :

Prezentul Regulament este guvernat de legislația româna. Dacă una dintre clauze va fi declarată nulă, celelalte clauze nu vor fi afectate și vor continua să fie valabile și aplicabile în conformitate cu legislația româna. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi soluționat de către instanțele competente de la sediul Organizatorului.

10. Regulamentul Campaniei :

Regulamentul de desfăsurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricărui solicitant pe pagina de internet a Arta Lemnului: www.arta-lemnului.ro, cât și la sediul Organizatorului, din Câmpina, Calea Doftanei, nr. 105, județul Prahova.

11. Forța majoră:

Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa și a cărui apariție determină imposibilitatea acestuia de a-și îndeplini obligațiile asumate conform acestui Regulament.

Dacă intervine situația de mai sus sau apare o altă situație de forță majoră care împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligațiilor pe perioada în care îndeplinirea obligațiilor va fi împiedicată sau întârziată conform legii.

12. Încetarea campaniei:

Prezenta Campanie poate înceta în cazul apariției unui eveniment de forță majoră sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încat organizarea și desfășurarea Campaniei să presupună creșterea bugetului alocat acestui proiect.

13. Protecția datelor cu caracter personal:

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea Campaniei se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil începând cu 25.05.2018.

Organizatorul acționează în calitate de operator conform GDPR în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se înscriu în Campanie.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

- organizarea și desfășurarea Campaniei;

- utilizarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopuri promoționale și publicitare în legatură cu ofertele actuale în cadrul campaniei (consimțământul personelor vizate;

- plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente (obligația legală a Organizatorului);

- în vederea încheierii și executării unui contract pe care persoana vizată l-a încheiat cu Arta Lemnului în scopul participării la Campanie, soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, soluționarea potențialelor litigii înaintate instanțelor, recuperarea creanțelor;

- soluționarea oricăror plângeri în legatură cu organizarea și desfășurarea Campaniei;

- punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare în instanța și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului MasterCard);

- activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate contituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care câștigătorii își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice.

Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie, nu vor fi eligibili să participe la această campanie.

Sursa și destinatarii datelor cu caracter personal:

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

Partenerii săi, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, notarilor publici/ avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei.

Altor societăți din Grup

Furnizori ai serviciilor aferente activităților de marketing (agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing), dacă s-a optat pentru comunicări de marketing

Furnizori de servicii de curierat

Autorități publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți din Grup, dacă dezvaluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

Datele cu caracter personal se păstrează cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioadă suplimentară de minim 3 ani (cât este termenul de prescripție pentru acțiunile în justiție). Cu privire la datele cumpărătorilor pentru care avem diverse obligații de raportare și plata a taxelor și impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

Drepturile persoanelor vizate:

Conform legii, personele vizate beneficiază de o serie de drepturi. Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existent dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contracost orice copii suplimentare;

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și se prelucrează;

Și-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

Datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante;

d. Retragerea consimțăamântului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea, se pot opune oricând prelucrărilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care țin de situația lor specifică.

e. Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații:

În cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioadă care îi permite Operatorului să verifice exactitatea acestor date;

În cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

În cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicită pentru o acțiune în instanță;

În cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

f. Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul să solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal într-o forma structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă persoanele vizate solicită acest lucru, Operatorul poate să transmită datele lor cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizând urmatoarele date de contact:
În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO)
Adresa de Corespondență: Câmpina, Calea Doftanei, nr. 105, județul Prahova
E-mail: artalemnului@yahoo.com

Înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

d. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere și cerere în justiție: persoanele vizate au dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Naționala pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București; e-mail anspdcp@dataprotection.ro.  De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa în justiție.

14. Temeiul legal:

Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile legislației naționale privind comercializarea produselor și serviciilor, respectiv Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 și legislația  privind protecția persoanelor fizice în legatură cu procesarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Reclamațiile privind produsele sau serviciile implicate în Campanie după finalizarea Campaniei în conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate în considerare și nu vor reprezenta răspunderea Organizatorului.

În caz de tentativă sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afectează imaginea Organizatorului, acesta iși rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute.

Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Campaniei în condiții normale conform celor de mai sus, dar nu iși asumă răspunderea pentru reclamații, contestații ale participanților care nu vizează încălcarea cadrului legal în vigoare. 

Organizator

S.C. ARTA LEMNULUI S.A.

Truță Ion - Administrator